«Дитяча гра як засіб розвитку особистості молодшого школяра»страница1/13
Дата11.01.2019
Размер0.56 Mb.
Название файлаКурсова робота_Ігри_без.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384


Форма № Н-6.01

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра психології

КУРСОВа РОБОТА

з вікової та педагогічної психології

на тему:

«Дитяча гра як засіб розвитку особистості молодшого школяра»
Студентки 2 курсу 23 групи

Напряму підготовки: 6.030103

Практична психологія

Шегди Надії Михайлівни
Керівник:

канд. психол. наук, доцент

Карапетрова Олена Володимирівна

Національна шкала ________________

Кількість балів: _____Оцінка: ECTS _____
Члени комісії

___________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

____________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

____________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Бердянськ – 2015 рікЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………..3 с

Розділ 1. Теоретичні основи застосування гри як засобу розвитку особистості

1.1. Психологічна характеристика молодшого шкільного віку……7 с

1.2. Гра як психологічний метод розвитку особистості…………..12 с

1.3. Значення гри у розвитку молодших школярів………………..19 с

Розділ 2. Емпіричне дослідження особливостей розвитку особистості молодшого школяра засобами дитячої гри

2.1. Дослідження розвитку пізнавальної сфери молодших школярів………………………………………………………...27 с

2.2. Аналіз отриманих результатів емпіричного дослідження…...29 с

2.3. Рекомендації вчителям та батькам щодо розвитку особистості молодшого школяра засобами гри………………………….…32 с

Висновки………………………………………………………………….…….37 с

Список використаних джерел…………………………………………………40 с

Додатки…………………………………………………………………………42 с

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасні радикальні зміни у політичній, соціальній, економічній сферах життя нашого суспільства, розбудова національної системи освіти вимагає оновлення її змісту та розробки широкого спектру питань, пов’язаних з формуванням і розвитком особистості дитини. В умовах сьогодення особливо гостро відчувається необхідність забезпечення повноцінного психічного розвитку дитини у дошкільний та молодший шкільний періоди, адже саме на цьому етапі психічного розвитку формуються основи майбутньої особистості.

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у XXI столітті зазначено, що здобуття початкової освіти забезпечується шляхом збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дитини, розвитку її творчих здібностей, реалізації потенційних можливостей особистості.

Останнім часом зростає інтерес до питань людської поведінки і пошукам сенсу людського існування. Поряд з інтересом до матеріального добробуту й бізнесу багато людей прагнуть допомогти собі та зрозуміти, що означає бути людиною. Прагнуть розібратися у своїй поведінці, розвити віру в себе, свої сили. Усвідомити неусвідомлені сторони особистості, зосередитися насамперед на тому, що відбувається з ними в даний час.

Коли психологи звертаються до вивчення особистості, мабуть, перше, з чим вони зіштовхуються, це різноманіття властивостей і їхніх проявів у її поведінці. Інтереси і мотиви, схильності і здібності, характер і темперамент, ідеали, ціннісні орієнтації, вольові, емоційні й інтелектуальні особливості, співвідношення свідомого й несвідомого (підсвідомого) тощо – ось далеко неповний перелік характеристик, з якими доводиться мати справу, якщо ми намагаємося намалювати психологічний портрет особистості.

Володіючи різноманіттям властивостей, особистість разом з тим являє собою єдине ціле. Звідси випливають дві взаємозалежні задачі: по-перше, зрозуміти всю безліч властивостей особистості як систему, виділивши в ній те, що прийнято називати системоутворюючим фактором (чи властивістю); по-друге, розкрити об’єктивні підстави цієї системи.

Початок шкільного навчання знаменує собою зміну способу життя дитини. Це принципово нова соціальна ситуація розвитку особистості. Перехід до шкільного життя пов’язаний зі зміною провідної діяльності з ігрової на навчальну. Дитина починає усвідомлювати, що вона виконує суспільно важливу діяльність – вчитися – і значущість цієї діяльності оцінюють люди, які оточують її. Навчальна діяльність має яскраво виражену суспільну значущість і ставить дитину в нову позицію стосовно дорослих і однолітків, змінює її самооцінку, перебудовує взаємини в сім’ї. Діти молодшого шкільного віку спершу надають перевагу навчанню як суспільно корисній діяльності взагалі, потім їх приваблюють окремі види навчальної роботи (читання, письмо, малювання), пізніше вони починають самостійно перетворювати конкретно-практичні завдання на навчально-теоретичні, цікавлячись внутрішнім змістом навчальної діяльності. Становлення і розвиток особистості у молодшому шкільному віці охоплює такі фази, як адаптація (пристосування до нових соціальних умов), індивідуалізація (вияв своїх індивідуальних можливостей і особливостей) та інтеграція (включення у групу ровесників). В процесі навчальної діяльності розвиваються основні психологічні новоутворення молодшого шкільного віку: довільність психічних процесів, внутрішній план дій, уміння організовувати навчальну діяльність, рефлексія.

Для молодших школярів характерним є й те, що передусім зберігається потреба у грі. Ігрова діяльність має велике значення для розвитку спонукальної сфери учня, в тому числі й для розвитку свідомого бажання вчитися. Саме у грі відбувається перехід від мотивів як досвідомих, афективно забарвлених, безпосередніх бажань до спонукань намірів. Властива дітям і потреба в русі, вона залишається такою сильною, як і в дошкільників.

Проблема використання гри у забезпеченні всебічного розвитку дітей здавна цікавила педагогів і філософів: Я. Коменського, Г. Гегеля, Д. Локка, Ж. Руссо, М. Монтессорі, С. Русової. У працях вітчизняних педагогів та психологів Ф. Блехер, Л. Венгера, В. Давидова, Д. Ельконіна, І. Петрової, В. Сухомлинського розкривається значення гри як провідного виду діяльності дітей дошкільного віку та при переході до молодшого шкільного. Важливі аспекти проблеми організації гри з дітьми у згаданому віковому діапазоні відображені у дослідженнях Л. Артемової, A. Богуш, З. Борисової, О. Запорожця, О. Кононко, З. Плохій, О. Проскури, О. Савченко тощо.

Серед психологів інтерес до гри є вже традиційним. Досить назвати лише деяких авторів класиків психології, які займалися проблемами гри: К. Бюллер, А. Валлон, Л. Виготський, К. Гросс, А. Запорожець, К. Коффка, О. Леонтьєв, Ж. Піаже, С. Рубінштейн, З. Фрейд, В. Штерн, Д. Ельконін.

Традиційно гра вивчається з точки зору двох основних підходів: діагностичного, характерного для дослідників психоаналітичного напряму (А. Аммонс, П. Бланшард, Е. Еріксон, П. Хагмен, A. Кадіс), і корекційного, представленого в ігровій терапії (Н. Міллер, A. Фрейд, M. Кляйн, Д. Сміт).

Оскільки зараз до школи йдуть діти віком шість років, постає гостре питання використання гри на першому етапі навчання для всебічного розвитку особистості та покращення її адаптації до нового виду провідної діяльності – навчання. Стан наукової розробленості цього процесу виявили вибір теми нашого дослідження «Дитяча гра як засіб розвитку особистості молодшого школяра».

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©2docus.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Лабораторная работа
Методические указания
Рабочая программа
Пояснительная записка
Методические рекомендации
Общая характеристика
Практическая работа
Учебное пособие
Теоретические основы
Физическая культура
Теоретические аспекты
Дипломная работа
Федеральное государственное
Технологическая карта
Теоретическая часть
Самостоятельная работа
История развития
Техническое задание
Краткая характеристика
Выпускная квалификационная
Методическое пособие
Методическая разработка
квалификационная работа
Гражданское право
государственное бюджетное
История возникновения
прохождении производственной
Общие сведения
Экономическая теория
Общие положения
Производственная практика
Общие требования
Основная часть
Управление персоналом
Учебная программа
Теория вероятностей
Операционная система
Электромагнитная совместимость
Управление образования
Единая система
Техническое обслуживание
Экономическая безопасность
Рабочая учебная
учебная программа
Структурная схема
Направление подготовки
Математическое моделирование
Правовое регулирование
Пожарная безопасность